Persoonsgegevens

Schepers Critical Care & Education, hierna SCCE, gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

SCCE verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan SCCE verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan SCCE uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, telefoon, btw-nummer en e-mail. In sommige gevallen hebben wij aanvullende gegevens nodig, waaronder:

– Cursisten: aanhef, voorletters, voornaam, achternaam functie, bezoekadres, postadres, werkgever, geboortedatum, functie, telefoonnummer, e-mailadres, BIG-registratienummer.

– Sollicitanten/ZZP’ers*: volledige naam, adres, functie, e-mail, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, bedrijfsnaam, KvK-nummer (+uittreksel), IBAN, BSN, btw-nummer, EHBO-nummer, NVBMH-nummer, BIG-registratienummer, SOSA/Ambac-nummer, ICE-nummer, kledingmaat, gezondheidsklachten, paspoort/ID-kaart, rijbewijs, pasfoto, Cv, diploma’s.

* dit is geen limitatieve opsomming. Welke gegevens worden gevraagd is onder andere afhankelijk van de functie en werkzaamheden. Er kan om aanvullende gegevens worden gevraagd, maar alleen als die gegevens nodig zijn om een (arbeids-)overeenkomst te kunnen sluiten of ter uitvoering van die overeenkomst.


Grondslagen

SCCE verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet worden gevraagd.


Doeleinden

SCCE verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;

– het opnemen en onderhouden van contact;

– een goede en efficiënte dienstverlening;

– beheer van het cliëntenbestand;

– facturering;

– verbetering van de dienstverlening;

– rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;

– nakoming van wettelijke verplichtingen.


Verstrekking aan derden

SCCE kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van uw opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer SCCE aan een wettelijke verplichting moet voldoen. SCCE zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.


Bewaren persoonsgegevens

SCCE zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart SCCE uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar.

Indien u SCCE een sollicitatie toestuurt, bewaart SCCE uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan SCCE uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.


Beveiliging persoonsgegevens

SCCE vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft SCCE passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

– up-to-date virusscan;

– geen onbeveiligde externe harde schijven;

– geen onbeveiligde back ups maken;

– geen documenten op privé laptop/tablet e.d. opslaan;

– clean desk policy;


Social media

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin, Twitter, Instagram en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van LinkedInTwitterInstagramen Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 

 

 

Uw rechten

U heeft het recht om aan SCCE een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Peter Schepers

Hoofdweg 111

7676 AC Westerhaar

Telefoon: 0629372548

E-mail: info@SCCE.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SCCE, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.